Sveriges Släktforskarförbund har fått en ny ordförande. Det var ett av besluten som fattades på riksstämman i Skövde. Viktoria Jonasson från Borås har suttit i förbundsstyrelsen i flera år och valdes nu till ny ordförande. Hon efterträder därmed Erland Ringborg som efter åtta år på posten valt att inte ställa upp för omval.


 

Stämman är ju numera inledning på årets släktforskardagar och för första gången på tre år kunde stämman i år hållas med samtliga ombud på plats och inte digitalt. Anledningen är förstås pandemin som stoppade mötena både i Skövde 2020 och i Göteborg 2021. Men pandemin har också skördat offer i medlemsföreningarna – och i förbundsstyrelsen. Erland Ringborg inledde årsstämman med att pålysa en tyst minut för alla som lämnat oss under pandemin, och nämnde särskilt styrelsekollegan Roger Lönnebjer som under våren drabbats av sjukdom och som avled i veckan före årsstämman.


Detta ledde till att valberedningen hastigt fick leta fram en ersättare för Roger som hade ett år kvar på sitt mandat. Valet föll på Eva Dahlberg, tidigare styrelseledamot och tills nu medlem i valberedningen.


Valen i övrigt följde helt de lagda förslagen, vilket bland annat innebär att ÖGF:s Bo Peter Persson, Linköping, fick förtroende för två nya år i styrelsen. Även Peter Niwong, Hans Olsson och Carina Strömberg omvaldes, medan Lisbet Rodin, Göteborg, nyvaldes som ledamot på två år.


Även den ekonomiska rapporten godkändes utan diskussion och förbundsavgiften för kommande år lämnades oförändrad vid 24 kronor per föreningsmedlem. 


Diskussion blev det däremot om två av årets motioner, varav en antogs av stämman mot styrelsens förslag och en annan knådades om och antogs i sin nya form. Den förstnämnda handlade om förbundets försäljningsverksamhet via Rötterbokhandeln, där motionärerna fick stämmans bifall till att förbundet i fortsättningen ska prioritera beställningar från föreningarna före privata beställningar av icke föreningsmedlemmar.


Den största diskussionen blev det dock om Förenings DIS förslag om att inrätta en arbetsgrupp för att diskutera och ta fram förslag till långsiktig planering av förbundets verksamhet. Med långsiktig menade DIS på minst tio års sikt. Framför allt var förslagsställarna oroade över att förbundet i så stor utsträckning är beroende av intäkter från försäljning av t.ex. Sveriges dödbok, handböcker och liknande produkter. Med tanke på att allt fler privata företag erbjuder liknande produkter borde förbundet inför framtiden planera för hur man då ska kunna få intäkter. 


Förslagsställarna och förbundsstyrelsen hade från början mycket liten förståelse för den andras argument, men efter att flera förslag till beslut så småningom kokats ner till ett biföll stämman att förbundsstyrelsen ska utse en extern grupp med representanter från föreningarna som ska titta närmare på dessa frågor och komma med förslag till förtroendemannakonferensen på våren 2023. Trots några hårda ord under dskussionen så landade alltså stämman i ett enhälligt beslut som också förbundsstyrelsen ställde sig bakom.

Hans Egeskog