Uppställning
Antavlan skall vara uppställd enligt Kekules system: probanden är nr 1,
far nr 2, mor nr 3, mf nr 6, fff nr 8 etc.

Stavning
Personnamn stavas så enkelt som möjligt. Former av typen Pär, Pehr,
Chierstin, Ilin etc. skall inte förekomma. Undantag görs givetvis för
personer som bevisligen själva stavat namnet på ett visst sätt.
Normeringslistan i Släktforskarnas årsbok 1995 kan tjäna som
vägledning. Redaktionen gör före publicering en översyn av stavningen.
Även ortnamn bör normeras. Det bör dock påpekas, att officiella
stavningar ibland är andra än de som används på orten och det förekommer
också fall av flera officiella stavningar av ortnamn.
Yrkestitlar stavas enligt nutida regler, t.ex. ”livgrenadjär”, inte
”lifgrenadier”.

Biografiska data
För varje person anges födelsedatum och -år enligt modellen 12/1 1783.
Är födelseåret inte känt, och det saknas åldersuppgift på personen,
lämnas ingen uppgift. Kan åldern beräknas utifrån dödboken, anges
födelseåret med sista siffran inom parentes ? 171(3), 163(0). Samma
regel gäller naturligtvis även för andra osäkra årtal i antavlan.
Födelseplatsen anges om den är känd, eljest sätts den inte ut. Om det
med hjälp av annan källa än kyrkobokföringen, t.ex. en mantalslängd,
ändå går att ange födelseplatsen, anges källan till uppgiften i en not.
Även yrke (eller motsvarande) och bostadsort skall anges, t.ex.
”rusthållare i Solmark, Vikingstads sn”, ”ivgrenadjär för Stora Ullevi,
S:t Lars sn”.

Källhänvisningar
För uppgifter om data ur kyrkobokföringen behöver normalt ingen
källhänvisning göras. Om en uppgift ur kyrkobokföringen citeras, skall
källan anges (volym, sida, arkiv, arkivinstitution). Källan skall alltid
anges om uppgifter hämtas ur bouppteckningar, mantalslängder, domböcker
etc. Har antavlans författare uppmärksammats på något av en annan
forskare, skall detta anges, antingen i antavlans ingress eller i fotnot
till enstaka uppgift.

Hänvisning till andra antavlor
Om man känner till att en person i antavlan förekommit i andra
publicerade antavlor ”Svenska antavlor eller Östgötska antavlor” bör
detta markeras. Exempel: Måns Olofsson (= SvA 7:274), eller Måns
Olofsson (= ÖA 7:274). Siffran 7 står för antavlans nummer och 274 för
anans nummer i den antavlan.
Har samma person förekommit i flera antavlor, hänvisas givetvis till
alla dessa.

Källkritik och noggrannhet
Det är givetvis viktigt att iakttaga grundläggande källkritiska regler
och aldrig återge uppgifter som inte kan styrkas eller som förkastats av
modern forskning. Lika viktigt är att inte bygga upp egna spekulativa
anlinjer eller införa personer som inte kan beläggas ha existerat.
Hypoteser och sannolika släktskapsförhållanden redovisas i fotnoter och
aldrig i den löpande antavletexten.
Undvik också att återge medeltida anor. Det räcker med att hänvisa till
den litteratur som finns, i första hand Äldre svenska frälsesläkter och
Svenskt biografiskt lexikon och de moderna uppsatser som finns i
Personhistorisk tidskrift, Släkt och hävd m.fl. Vad gäller medeltiden är
inte heller Elgenstiernas Svenska adelns ättartavlor pålitliga.