Bevara sockenindelningen - uttalande från riksstämman
 
Uttalandet görs med anledning av regeringens planer på att göra genomgripande förändringar
av den svenska folkbokföringen. Den svenska befolkningsstatistiken har sedan 1600-talet utgått
från en genom tiderna i princip oförändrad indelning av landet i ett par tusen församlingar
(tidigare socknar). Församlings- och sockenindelningen är levande i människors medvetande
och har stor betydelse för lokal identitet och tillhörighet.
Den långa obrutna befolkningsstatistiken gör det möjligt att i historieforskning följa människor
från vaggan till graven, till glädje för hundratusentals släkt- och bygdeforskare över hela Sverige.
Denna befolkningsstatistik är väsentlig för planeringen av vår gemensamma framtid.

Sveriges Släktforskarförbund vill kraftfullt protestera mot alla planer på att förändra indelningsgrunden.
Den gamla församlingsindelningen är, liksom socknarnas namn, levande historia med stark livskraft
under nära tusen år och en integrerad del av landskapsmiljön. Den är en del av Sveriges immateriella
kulturarv, vilket regeringen så sent som 2010 förbundit sig att skydda när man ratificerade Unescos
konvention för skydd av det immateriella kulturarvet.

Sveriges Släktforskarförbund uppmanar regeringen att följa det förslag som Folkbokföringsutredningen
(SOU 2009:75) föreslog i sitt betänkande, nämligen att folkbokföringen ska ske i historiskt stabila distrikt
som följer Svenska kyrkans församlingsindelning 1999/2000.

Sveriges Släktforskarförbunds riksstämma Gävle 25/8 2012.