Förbundsstämman 2013 i Köping
Nya Rötter är på gång. Under september månad kommer Sveriges 
släktforskarförbunds hemsida att presenteras i ny skepnad och på ny 
plattform. 
Förbundets ekonomi är stabil. En budgeterad förlust på knappt 1,2 
miljoner för år 2012 blev i slutänden ett minus på 364 000 kronor. Och 
den uppåtgående trenden står sig även i det halvårsbokslut för 2013 som 
finns. Det visar på ett försäljningsnetto i Rötterbokhandeln på 225 000 
kronor och ett totalt intäktsplus på 54 000 kronor.
Det var några av nyheterna som presenterades i Köping i samband med 
årets släktforskardagar.

Dagarna inleddes traditionsenligt på fredagen. Men till skillnad från 
tidigare år hade förbundet denna gång tagit bort de tre konferenser som 
tidigare legat på denna dag och i stället förlagt årets stämma i Köping 
till fredagseftermiddagen. 
De samlade ombuden fick först en timmes information om det gångna året 
och om kommande projekt, både långt framskridna och lite mer 
framtidsinriktade. Till de förra hör definitivt att Rötters omgörning 
nu närmar sig dagen D. Omkring den 15 september, styrelsen ville inte 
precisera närmare än så, kommer nya Rötter att lanseras. Men redan 
under släktforskardagarna fick besökarna tjuvkika på den nya hemsidan, 
som både bytt plattform och utseende. 
En av anledningarna till att stämman flyttats från lördagen till 
fredagen i år är, att flera mindre föreningar framfört önskemål om en 
ändring, eftersom de inte ansett sig ha tid att gå på stämman. Då 
stämman tidigare var förlagd till lördagarna pågår ju 
släktforskardagarnas utställningar samtidigt, och för mindre föreningar 
är det ofta samma personer som ska vara ombud och bemanna 
utställningsborden.

ÖGF:s monter i Köping. Foto: Hans Egeskog

Därför hade förbundet detta år på försök flyttat stämman. Men denna 
ändring förefaller inte heller ha hamnat i god jord. En av de längsta 
diskussionerna behandlade den motion som yrkade på en återgång till 
tidigare upplägg. Detta för att flera föreningar nu påpekar att man med 
det nya upplägget måste lägga ytterligare en dag på släktforskardagarna 
till en varierande kostnad beroende på hur billigt boende man kan hitta 
och hur hög ersättning ombuden/personalen har.
Förbundsstyrelsen sade i sitt svar att årets modell var att anse som 
ett försök, och att man på sikt skulle vilja skilja på 
släktforskardagar och stämma åt, för att stämman ska kunna hållas i 
rimlig tid efter att bokslut gjorts, och inte, som nu, när två 
tredjedelar av det nya verksamhetsåret redan passerat.
Man betonade också att man gärna vill titta vidare på alla aspekter av 
denna fråga och få tid att utvärdera årets experiment. Därför såg 
styrelsen helst att stämman inte fattade ett beslut i frågan utan bad 
att få komma tillbaka med ett genomarbetat förslag till lösning, med 
hänsyn taget bland annat till de synpunkter som kommit fram i 
svallvågorna efter årets försök. Efter en stundtals ganska vildvuxen 
debatt blev också styrelsens förslag stämmans beslut.

Innan stämman, som leddes av Jan Rydh, medlem i DIS Bergslagen, tog 
sin början hölls en minnesstund över Thord Bylund arkivlektor vid 
Härnösands landsarkiv och en varm släktforskarvän, som gick bort i 
början av augusti. Minnesorden uttalades av Karl-Ingvar Ångström, 
mångårig medarbetare till Thord Bylund i Västernorrlands 
släktforskarkretsar. 
Thord Bylund var med om att stifta Sveriges släktforskarförbund 1986 
och var en av de personer som varit närvarande vid samtliga 
släktforskardagar från starten i Lund 1987 till Gävle 2012. 

Kanske var det de goda ekonomiska rapporterna som refererades ovan som 
gjorde att årets stämma blev helt fri från uppslitande diskussioner. 
Med undantag för den ovan refererade debatten om tidpunkt för stämman 
var det bara några enstaka punkter som ledde till debatt 
överhuvudtaget.
Valen var snabbt avklarade, trots - eller tack vare? - att 
valberedningen inte fått in en enda nominering av nya 
styrelseledamöter i förbundet. Detta fick de närvarande föreningarnas 
representanter en skrapa för från valberedningens ordförande Anna-Karin 
Westerlund. Hon drog också ner stämmans hjärtligaste skratt när hon 
inledningsvis påpekade att hennes något sårprydda ansikte inte var 
resultatet av hennes uppdrag i valberedningen, utan kom sig av en 
cykelolycka... 
Trots skrapan var uppenbarligen stämman ändå nöjd med valberedningens 
arbete och samtliga ledamöter blev omvalda. Det blev också samtliga 
avgående ledamöter som anmält att de stod till förfogande för omval. 
Dessa var Karl-Ingvar Ångström, Jan Henrik Marinder och Carina 
Strömberg. Dessutom valdes Genlines tidigare vd Peter Wallenskog som ny 
ledamot på två år efter avgående Annika Gylling som avböjt omval, och 
Ingrid Månsson Lagergren nyvaldes  efter Daniel Berglund, som valt att 
hoppa av efter bara ett år på den pågående mandattiden. 
Kvarstår ett år i styrelsen gör ordföranden Barbro Stålheim samt 
ledamöterna Gunilla Didriksson, Eli Larsson, Bo Peter Persson och 
Victoria Jonasson.

Läs mer om släktforskardagarna i kommande nummer av ÖGF-Lövet.

Hans Egeskog