Förbundsstämman 29/8 2014
 

Sveriges släktforskarförbund har fått en ny ordförande. Men det blir ingen höjd avgift för medlemsföreningarna.
Det var två av de beslut som fattades av årsstämman i Karlstad på fredagen.

 

Precis som Barbro Stålheim aviserade redan då hon återvaldes för andra gången i Gävle 2012 så avgick hon nu i
Karlstad efter sex år på ordförandeposten. Hennes ersättare blir Erland Ringborg, pensionär efter ett yrkesliv i
offentlig tjänst och tidigare bland annat även ordförande i Genealogiska Föreningen.

 

Valen på årets stämma gick helt enligt de förslag som en enig valberedning presenterade. Det blev alltså inga
diskussioner alls i personfrågor, något som tidigare vållat återkommande strider inom förbundet. Valberedningens
ordförande Anna-Karin Westerlund tackade också de 147 ombuden för att de via sina föreningar underlättat arbetet
genom att flitigt nominera kandidater inför årets stämma.

 

Men att valen klarades av snabbt betyder inte att det saknades diskussioner under stämman, som tog i anspråk
nästan alla de tre timmar som var avsatta. Diskussionerna dök upp i samband med behandlingen av de åtta inlämnade
motionerna, och då frågan om organisationsavgiften skulle beslutas.

 

Släktforskarförbundet ”lever” i huvudsak på två inkomstkällor. Dels intäkterna på den försäljning man har via Rötterbokhandeln,
dels den avgift som varje medlemsförening betalar till förbundet för var och en av sina medlemmar.

Förbundsstyrelsen hade till årets stämma lagt förslag om en höjd organisationsavgift från 12 till 16 kronor. Men det förslaget
röstade stämman ner. Inte för att man förnekade behovet av inkomstförstärkning för förbundet på några års sikt, utan för
att stämman ansåg att förbundsstyrelsen inte tydligt nog redovisat varför avgiften behöver höjas eller exakt vad pengarna

ska användas till.

 

Detta beslut hängde intimt samman med några av årets motioner, bland annat en från Föreningen DIS och Genealogiska
Föreningen om att upprätta femårsplaner för verksamheten. Även i denna fråga gick stämman emot förbundsstyrelsen

och beslutade att sådana planer ska upprättas och redovisas för kommande årsstämmor.

Stämman beslutade också att uppdra åt styrelsen att återinföra någon form av förtroendemannakonferens, där

föreningsordföranden och förbundsstyrelse kan mötas och diskutera verksamhet och planer. På denna punkt ville
styrelsen bara ha ett beslut om utredning, men stämman beslutade att möten ska anordnas. Hur och var ska dock

utredas vidare av förbundsstyrelsen.

Ett annat beslut som togs var att instifta ett nytt pris för ”Årets släktbok”. Här var stämma och förbundsstyrelse helt

eniga och ett sådant pris kommer att delas ut vid släktforskardagarna i Nyköping nästa år. Titeln ”Årets släktbok” ska

dock inte tolkas bokstavligt. Föreningarna uppmanades även att nominera webbpublikationer, cd-skivor eller andra
presentationer av släktforskningsresultat.

 

En nyhet i samband med årets stämma, som även togs upp i en av motionerna, var att hela stämman filmades och kommer

att läggas upp via förbundets hemsida Rötter så att var och en av landets organiserade släktforskare kan ta del av stämmans
diskussioner och beslut. Försöket kommer sedan att utvärderas för att ta reda på om intresset är så stort att det motiverar
kostnaderna.

Det diskuterades även, efter förslag i en motion, att hålla stämman på flera orter samtidigt och på så sätt göra det möjligt för
flera föreningsrepresentanter att ta del i besluten online. Detta förslag beslutade stämman att utreda, trots starka invändningar
om att det skulle kunna betyda döden för släktforskardagarna i dess nuvarande form.

 

Valen

Utöver att Erland Ringborg valdes till ny ordförande i förbundet så omvaldes ÖGF:s Bo Peter Persson liksom Eri Larsson och
Viktoria Jonasson för två år som förbundsstyrelseledamöter, och Ingrid Månsson Lagergren för ett år. Dessutom nyvaldes

Susanna Gustavsson Sambia och Christian Arnet på två år.

 

Till slut avtackades ordföranden för stämman, riksdagsman Ann-Kristine Johansson från Kil, liksom avgående valberedning
(som inom parentes nästan mangrant omvaldes) av Barbro Stålheim. Dock var det lite märkligt att hon själv inte blev avtackad
i samband med stämman. Troligen skedde det i stället i samband med stämmomiddagen, men det hade definitivt varit på sin
plats att stämman fått ge sin avgående förbundsordförande ett tack hon definitivt förtjänat för sina sex år på förbundets
högsta post.

 

Mer om släktforskardagarna kan du läsa i det kommande numret av ÖGF-Lövet, där vi under hösten också ska presentera
referat från några av föredragen under släktforskardagarna.

 

Hans Egeskog
 ÖGF:s monterplats i Karlstad

 Foto Håkan Asmundsson